Добавить в закладки

Положення про створення монопородних клубів у системі ФМСУ

Затверджено Головою Президії ФМСУ Голубченко А.К. 20.01.2010 р.
Погоджено з Головою Президії КСУ Оніщенко Г.Г. 27.01.2010 р.I. Загальні положення.

1.1. Всеукраїнський клуб мисливської породи (далі ВКМП) створюється за ініціативи власників відповідної породи мисливських собак, які представляють не менш ніж 1/2 областей України і затверджується рішенням Президії Федерації мисливського собаківництва України (далі Федерації) з подальшим погодженням і реєстрацією Президії Кінологічної спілки України (далі Спілки). ВКМП представляє з себе добровільне об'єднання заводчиків та власників даної мисливської породи на основі єдності їх інтересів.

1.2. Міжрегіональний (регіональний) клуб мисливської породи (далі МКМП або РКМП) створюється за ініціативи власників відповідної породи мисливських собак, які представляють не менш ніж 3 (1) області України і затверджується рішенням Президії Федерації мисливського собаківництва України з подальшим погодженням і реєстрацією Президії Кінологічної спілки України. РКМП представляє з себе добровільне об'єднання власників даної мисливської породи та експертів з мисливського собаківництва на основі єдності їх інтересів, що визнають Статут ФМСУ, Статут КСУ і дане Положення, сплатили членські внески до ФМСУ.

1.З. Рішення про створення ВКМП, МКМП або РКМП (далі Клуб,)приймається установчими зборами

14. Основою для визначення статусу Клуба мисливської породи, затвердження його рішенням Президії Федерації з подальшою реєстрацією у Спілці є: - письмова заява;
- протокол установчих зборів;
- список учасників установчих зборів;
- копія Положення про Клуба;
- відомості про керівні органи Клуба;
- відомості про фактичне знаходження (адреса) Клуба.

15. Положення про Клуб повинно відповідати основним пунктам «Положення про монопородні клуби», затвердженого Спілкою, основним статутним положенням Федерації.

16. Підтвердженням про присвоєння статусу Клуба є виписка з протоколу Президії Федерації погодженого Спілкою.

17. ВКМП, РКМП не має статуса юридичної особи, вільний в визначені своєї структури в рамках зазначеного Положення і діючого законодавства України.

II. Правила проведення установчих, загальних зборів і звітно-виборчих Конференцій Клубів.

2.1. Клуби у системі Федерації повинні за ЗО днів до визначеної дати проведення зборів, Конференції письмово повідомити Федерацію і Спілку про строки і місце проведення заходу.

2.2. До повідомлення про проведення установчих зборів по створенню Клуба чи Конференції ініціативна група повинна надати правомочне рішення (протокол ініціативної групи) про скликання загальних зборів.

2.3. Президент Федерації має право своїм розпорядженням направити на Конференцію, загальні збори, спостерігача якому організатори повинні створити всі необхідні умови для участі у Конференції, загальних зборах.

2.4. Конференція, загальні чи установчі збори повинні проводитися у доступному місці для більшості учасників.

2.5. Представник ініціативної групи повинен особисто бути присутнім на Конференції, загальних чи установчих зборах.

2.6. Повноваження присутності представника ініціативної групи на Конференції, загальних чи установчих зборах підтверджуються протоколом зборів ініціативної групи про обрання його делегатом.

2.8. Делегат - фізична особа може бути присутнім на черговій/позачерговій Конференції, загальних зборах особисто, або направити повноважного представника, повноваження якого підтверджуються довіреністю. Представником може бути будь яка особа.

2.9. Один представник має право мати на руках не більше З(три) довіреностей.

2.10. Клуб у термін не пізніше 30 календарних днів після проведення Конференції, загальних зборів повинні направити до президії Федерації завірену копію протоколу з додатками завірених копій прийнятих документів про проведення Конференції, загальних зборів, підтверджуючих правомочність їх проведення, наявність кворуму, копії прийнятих на Конференції, загальних зборах документів.

III. Цілі і завдання Клубів.

3.1. Основними цілями і завданнями Клубів визначаючих їх статус є:
- об'єднання власників мисливських собак даної мисливської породи на основі єдності інтересів в справі збереження та удосконалення екстер'єрних та робочих якостей собак цієї мисливської породи;
- сприяння популяризації собак даної мисливської породи в Україні
- облік та аналіз стану поголів"я собак даної мисливської породи в Україні;
- збір інформації про стан породи за кордоном, обмін інформацією;
- розробка положення, методики і надання відповідних рекомендацій стосовно ведення племінної роботи з даною породою мисливських собак;
- надання інформаційної підтримки власникам собак при здійсненні ними племінних заходів;
- виконання загальних підходів до племінної справи з породою у рамках основних положень з племінної роботи, затверджених Федерацією, Спілкою;
- розробка положення щодо присвоєння клубних титулів і звань членам Клубу з видачею відповідних сертифікатів;
- організація роботи інформаційного сайту;
- сприяння видавництву друкованих видань кінологічної направленості;
- участь у заходах Федерації спільно з Спілкою;
- сумісне з Федерацією, Спілкою проведення Національних, регіональних виставок і польових заходів, тестування, племінних оглядів, семінарів з заводчиками, експертами і інших кінологічних заходів, направлених на розвиток і популяризацію даної мисливської породи;
- за підтримки Спілки, Федерації здійснити членство у відповідному міжнародному монопородному Клубі, налагодити зв"язки з іншими закордонними клубами, асоціаціями, громадськими і невладними організаціями кінологічної направленості;
- здійснювати інші види діяльності, які будуть направлені на забезпечення виконання основних положень Клубу, які не противорічять діючому законодавству України, основним положенням статутів ФОСУ, КСУ, МКФ і цьому Положенню.


IV. Обов"язки Клубів.

4.1. Клуби в системі Федерації зобов'язані:
- у своїй діяльності керуватися нормативно-правовими документами з мисливського собаківництва, діючими положеннями Федерації, Спілки;
- щорічно, не пізніше 01 грудня поточного ріку (п.р.) надавити до Федерації статистичний звіт:
а) про проведені клубні кінологічні заходи за минулий рік;
б) списочний склад членів Клубу станом на 01 грудня п.р.
в) склад керівних органів;
г) адресу фактичного розташування (поштову адресу), контактні телефони для зв"язку, електронну скриньку;
д) надавати на затвердження Федерації, Спілки план селекційних заходів на наступний рік; аналітичний огляд стану породи (за необхідністю);
є) щоквартально надавати Федерації звіт про селекційні заходи по породі у поточному році; ж) при зміні керівного складу, поштової адреси сповіщати Федерацію не пізніше 30 денного терміну;

V. Правила проведення монопородних селекційних заходів і затвердження заявок по ним.

5.1. Монопородні селекційні заходи (виставки, виводки, змагання, випробування) проводяться по затвердженим Федерацією і погодженим Спілкою Положенням (Правилам), при умові включення їх у загальний план кінологічних заходів на наступний рік.

5.2. При відмові у затверджені заявки на проведення монопородного селекційного заходу, або зниження його статусу Федерація і Спілка повинні сповістити заявнику у термін ЗО календарних днів, з моменту її отримання, з ґрунтовним поясненням причин відмови;

VI. Порядок припинення діяльності Клубів.

6.1. Припинення діяльності Клубів визначається у випадках які регламентуються чинним законодавством України.

6.2. У випадках коли діяльність Клубів припинено вони не мають право виконувати наступні дії:
а) заявляти селекційні заходи з моменту припинення діяльності;
б) видавати будь які документи щодо селекційних, родовідно-племінних заходів;
в) самостійно проводити будь які селекційні заходи після припинення або обмеження діяльності;
г) опублікований календар селекційних заходів Клубів у термін 6 місяців після опублікування припинення діяльності вважається скасованим;
д) результати монопородних селекційних заходів проведених в Клубі, діяльність якого припинена, не враховуються в системі Федерації, Спілки з моменту опублікування відповідного рішення, до поновлення його діяльності, або створення нового Клубу;
ж) дипломи, сертифікати п.р., які не отримано до припинення діяльності Клубу, будуть обмінюватися після поновлення діяльності Клубу, або створення нового Клубу;

VII. Відповідальність Клубів.


7.1. Президія Федерації, Спілки може виключити Клуб з своїх лав у разі:
а) порушення або невиконання Клубом цього Положення;
б) нанесення Федерації, Спілці шкоди ділової репутації, або матеріального збитку; Президія Федерації може застосувати до Клубу інші санкції за об'єктивних причин, які регламентуються нормативно-правовими документами з мисливського собаківництва, Положеннями, Правилами, особистими статутними вимогами Федерації, Спілки.

VIII. Прикінцеві положення.

8.1. Це Положення вступає в силу з моменту його підписання і поширюється на всю територію України.

8.2. Раніше створені монопородні клуби які набули статус юридичної особи, до вступу дії цього Положення, працюють без змін напрямків обраної діяльності.


Источник: официальный сайт ФОСУ


Другие новости сайта borzoi.org.ua

24 сент., 2011 | Helena


« Предыдущий - Следующий »
---------------------------------------------

Комментарий

Вероятно это тот путь по которому необходимо идти всем желающим сохранить РАБОЧУЮ псовую.

Богдан - 25 сент., 2011 - 10:43:21
--------------------------


Богдан, прошу заметить, монопородные клубы не занимаются племенной деятельностью! Все вязки будут проходить через областные отделения ФОСУ, как это происходит сейчас.

Helena - 25 сент., 2011 - 11:10:30
--------------------------


Полтора года назад на форуме я создала тему о моноклубах, тишина до сих пор...
http://forum.borzoi.org.ua/...

Helena - 25 сент., 2011 - 11:15:18
--------------------------


Подобная тема на uahunter.com.ua
http://www.uahunter.com.ua/...
была несколько активнее...

Helena - 25 сент., 2011 - 11:39:06
--------------------------


Богдан, только не желающим а знающим скорее. Желающих много, только толку от этого.
Идея правильная. Контроль нужен в любом случае.
Хелен, спасибо за инф.

арис - 27 сент., 2011 - 10:00:29
--------------------------


Да , и для чистокровных беговых грейхаундов через пару лет будет очень актуальная тема по поводу клуба.Завозим отличных беговиков, наделаем миксов, а потом сетуем куда резвость пропадает .

азов - 27 сент., 2011 - 12:39:05
--------------------------


азов, владельцам "чистокровных беговых грейхаудов" предоставляется прекрасная возможность оценить их резвость на ипподроме в Харькове 9 октября.
Проверьте качество завозного материала!

Helena - 27 сент., 2011 - 22:41:13
--------------------------


Helena , нам еще рано говорить о количестве и качестве : так , как беговиков, которые происходят от мировых топ-производителей у нас единицы,да и щенков полученных от них не так уж и много. Вот Ростов, да !!! Там и количество и качество.

азов - 27 сент., 2011 - 23:24:15
--------------------------


Тогда получается, что Ваш предыдущий комментарий не актуален для Украины...

Helena - 28 сент., 2011 - 11:58:19
--------------------------


азов,и много Вы завезли "чистокровных беговых грейхаундов"?В Харькове надеюсь увидим Вашего "чистокровного бегового грейхаунда".Или снова будет только "ля-ля"?

Geni - 28 сент., 2011 - 12:02:48
--------------------------


Helena, почему же не актуален? В предыдущем комментарии сказано через пару лет. Поживем увидем.

азов - 28 сент., 2011 - 15:52:15
--------------------------


Geni , да у нас из завозных всего около 5 собак ,из них поовина ломаных. А везти в Харьков грейхаунда украинского разведения не вижу смысла, а то не дай Боже братья россияне привезут бумеренка, не охота в хвосте бегать.

азов - 28 сент., 2011 - 16:30:23
--------------------------


Через пару лет "чистокровные беговые" по количеству не перекроют местных никак, разве что сотнями завозить будете...

Helena - 28 сент., 2011 - 17:10:34
--------------------------


азов,а как же австралийка?

Geni - 28 сент., 2011 - 17:17:05
--------------------------


Лена, я писал о беговом клубе. Для формирования бегового клуба поголовья будет достаточно.

азов - 28 сент., 2011 - 18:13:28
--------------------------


Geni, у меня немножко другие взгляды и подходы к породе. По-поводу ля-ля я готов поставить своего микса по предложенной выше схеме , с призовым взносом в 200 евро .По-поводу австралийки : я не считаю правильным давать нагрузки собаке в 1,3 года, да и в мировой практике не принято , а весной в Ростов - запросто.

азов - 28 сент., 2011 - 19:02:47
--------------------------


Как обычно-то еще молодая,то уже старая :-).

Geni - 02 окт., 2011 - 17:26:56
--------------------------


азов, мне мало верится, что Вы с собаками в 1г.3м. в поле не выходите...

Helena - 02 окт., 2011 - 19:03:31
--------------------------


Да ей и выставку еще рано!Какое поле может быть!

Geni - 02 окт., 2011 - 20:14:26
--------------------------


Азов, приезжайте в Харьков! У меня грей украинского разведения, как раз год и три мес. так, что в хвосте не будете! Дистанция 350м, не перегрузите австралийку.

Юра Швец - 02 окт., 2011 - 20:53:27
--------------------------


Лена, начал тренеровать кобеля 1,4, правда рановато ,но сроки испытаний поджимают. Кобель один раз был в поле, сильно жарко. Да , и земля сильно потрескалась. Чтобы довести правоту своих суждений я готов пустить с любым вашим греем,не взирая на возраст. Харьков в этом году в мои планы не входит.

азов - 03 окт., 2011 - 18:30:39
--------------------------


азов, меряться Вам Юра предлагал, а не я.
;-)
А Вы всех своих собак так бережете, или только привозных "чистокровных беговиков"?

Helena - 03 окт., 2011 - 20:14:14
--------------------------


Лена, я не предлагаю меряться,я хочу доказать на практике ,что хороший грейхаунд действительно рождается с дипломом ,и нет смысла щенка раньше 1.6 брать в поле. А то пишете, а сами не верите. Чистокровный беговой грейхаунд не только рождается с дипломом, он еще и бежит кровями, вот почему я очень ценю чистокровных беговых собак. Родословную некоторых можно проследить с 1820 г. Да и на племя отбираются самые резвые производители из тысяч.

азов - 04 окт., 2011 - 07:53:08
--------------------------


азов, а Вы только беговых собак считаете "чистокровными"?

Helena - 04 окт., 2011 - 09:44:42
--------------------------


Нетолько. Беговиков я считаю самыми резвыми.

азов - 04 окт., 2011 - 19:45:46
--------------------------


С этим тяжело спорить :-))

Helena - 04 окт., 2011 - 19:59:01
--------------------------


В поле грея нужно брать чуть не с рождения.Только ходить научился и вперёд.Чтоб он эти запахи и окружение с детства впитывал.А в 1.3 года уже дипломы быть должны и чем выше,тем лучше.

Лёша - 05 окт., 2011 - 21:54:07
--------------------------


Леша,это мы "малограмотные" так начинаем тренинг своих собак.А в мировой практике "чистокровных беговых грейхаундов" ранее 1,6 года в поле нельзя.:-)))

Geni - 06 окт., 2011 - 06:50:44
--------------------------


В первую очередь, в борзой я ценю резвость, в моей практике неоднократно молодые резвые и жадные, к зверю ,собаки срывали спины,растягивали сухажилья ,теряли на бегу сознание. Да и на рост и развитие молодого организма ранние тренеровки сильно влияют вхудшую сторону. Но если взять борзую у которой матушка природа отняла резвость , то такой собаке ранние тренировки пойдут только на пользу . Не обладая большой скоростью , врятли что-то она себе сорвет. я неоднократно наблюдал за дворнягами, которые выросли в поле и ловили отлично зайцев. Выносливость и поимистость у этих дворняг есть, потому как это приобретенные качества, а вот резвости - врожденного качества, у дворняг нет. Geni и Леша, может вы сомневаетесь, что борзая бежит кровями? Если вы сторонники ранних тренировок.

азов - 06 окт., 2011 - 12:07:18
--------------------------


Helena ,пожалуйста предоставьте данные кода организм борзой заканчивает свой рост и развитие ?

азов - 06 окт., 2011 - 12:34:56
--------------------------


азов, никогда не задумывались почему на испытания допускают собак с 9-ти месяцев?

Helena - 06 окт., 2011 - 15:09:59
--------------------------


Вязать собак крупных и средних пород в ФОСУ разрешено с 2-х лет, в КСУ с 18 мес.

Helena - 06 окт., 2011 - 15:35:52
--------------------------


Лена, по вашим данным организм борзой заканчивает свой рост и развитие в 9 месяцев? Это очень интересно.

азов - 06 окт., 2011 - 16:35:22
--------------------------


Написанное мной означает только то, что испытывать собак можно с 9-ти, вязать с 18-24-х. Не более!

А так. Все очень индивидуально.
Но!
Сорванных спин до года не встречала, выходит не видела резвых собак по-Вашему?

Helena - 06 окт., 2011 - 17:11:21
--------------------------


азов,борзые еще и ладами скачут! Часто очень в родословных собак " сидят" крови прекрасных (можно даже сказать выдающихся)собак , а сами собаки никакие.А кровями скачут, так это выражение больше подходит для борзых, которые плохо сложены.

Geni - 06 окт., 2011 - 18:40:24
--------------------------


Geni , если возьмем родословную очень ладного , чистокровного шоу-грейхаунда далеко этими ладами Вы не поскачете,так как его предки умели только по рингу скакать. А если Вы подольете беговых кровей , именно кровей, а не ладов , то такие миксы недурно бегают , но я не сторонник такой мешанины .Если б в родословных сидели лады я бы с вами согласился. Именно для накопления кровей выдающегося производителя мы и делаем имбридинг в надежде, что щенки побежат этими кровями , а не ладами.

азов - 06 окт., 2011 - 19:37:01
--------------------------


Лена ,я видел резвых борзых с ломаными ногами,по вашей логике выходит, что борзая которая резвая должна быть с переломаными ногами. Все очень индивидуально.

азов - 06 окт., 2011 - 20:19:12
--------------------------


азов, подорванные спины и ломанные ноги с резвостью связали именно Вы.

По поводу молодых собак.
Считаю, что к "большому спорту" собаку нужно готовить смолоду, а не после 2-х лет, сняв ее с дивана. Никто не говорит, что сразу щенка нужно нагружать по полной программе, все должно быть разумно, умеренно и планомерно.
(Согласитесь, что Чемпионами Мира по легкой атлетике не становятся, прийдя в спорт в 18 лет.)

Helena - 06 окт., 2011 - 20:46:07
--------------------------


азов, а Вам не кажется, что мы серьезно отклонились от основной темы?
И еще считаю, что рассуждать о беговых собаках и методике их подготовки не стоит людям, никогда не державших их ( это обо мне) или заведших их впервые (это о Вас, если не ошибаюсь)...

Helena - 06 окт., 2011 - 21:13:06
--------------------------


азов, буду вставлять Ваши слова,т.к.получается абракадабра какая то.Вы длительное время держали "резвачей" "миксов" ,описывая их,как супер борзых.И в тоже время Вы "не сторонник такой мешанины".Где Вы говорите правду?У Вас появился "чистокровный беговой грейхаунд".Неизвестно,что из него еще получится(дай Бог,чтобы получилось),а пузырей Вы напускали более,чем достаточно,включая и мировую практику.И вопрос:"Существуют разные стандарты породы грейхаунд?"

Geni - 06 окт., 2011 - 21:46:10
--------------------------


Шо не говори ребята,а приятно когда твоя собака в год имеет полевой диплом 2,а то и 1 степени.Как можно в сезон держать молодую жаждущую работать собаку дома?

Лёша - 06 окт., 2011 - 22:01:57
--------------------------


Я всегда отдавал предпочтения беговым кровям , у меня были дети от Wunver Winstona,Billups,Moonlight -Hunter Brim, а также мои собаки несли крови Walkin Kermet , на этого кобеля я делал имбридинг,от Юнг собаки были по ком шли - не помню . Да и большие скорости всегда связаны с травмотизмом ,Geni некрасиво с вашей стороны задавать вопросы по поводу австралийки ,на которые я вежливо отвечал , в конечном итоге обвинять меня в пускании пузырей, я вижу австралийский импорт Вам как кость в горле.

азов - 07 окт., 2011 - 19:40:10
--------------------------


азов,твой импорт еще никто не видел.Смотри,чтобы с костью не получилось наоборот.У тебя появилась первая импортная собака,а тобой написано,как вроде бы всю жизнь держал "чистокровных беговых грейхаундов".Wunver Winston,Billups,Moonlight -Hunter Brim, Walkin Kermet-эти собаки есть(были) в 80% родословных украинских собак.Вы снова ни чем не удивили.Снова пузыри...

Geni - 07 окт., 2011 - 20:05:04
--------------------------


Geni , а Вы вообще борзых держали? И каких? Назовите пожалуйста , чтобы не было пузырей с вашей стороны.

азов - 07 окт., 2011 - 20:57:37
--------------------------


азов,у Вас логика имеет женское начало.На вопрос Вы отвечаете вопросом.И собак борзых я держу.

Geni - 07 окт., 2011 - 21:28:17
--------------------------


Ну , как всегда опять в кусты, пуская молча пузыри.

азов - 07 окт., 2011 - 22:03:28
--------------------------


Это ты о себе так,азов?Самокритичен.

Geni - 07 окт., 2011 - 22:11:53
--------------------------


3.Сначало Вы ответьте на мои вопросы,а затем задавайте мне.За Вас почему-то отвечает"азов" первым,а затем Вы.Не странным Вам это кажется?

Игорь - 10 авг, 2011 - 21:58:04


азов,у Вас логика имеет женское начало.На вопрос Вы отвечаете вопросом.И собак борзых я держу.

Geni - 07 окт, 2011 - 21:28:17

S.A - 08 окт., 2011 - 08:10:45
--------------------------


Игорь, если не сикрет, Вы вообще имеете отношение к борзым? Судя по Вашим высказываниям Вы довольно далеки от псовой охоты. Если я ошибаюсь, то ответьте,сколько лет Вы охотитесь с борзыми,и сколько у Вас было борзых собак?
Или Вам просто нравиться хамить и Вы от этого балдеете?

Мираж - 10 авг, 2011 - 21:48:16

3.Сначало Вы ответьте на мои вопросы,а затем задавайте мне.За Вас почему-то отвечает"азов" первым,а затем Вы.Не странным Вам это кажется?

Игорь - 10 авг, 2011 - 21:58:04


Geni , а Вы вообще борзых держали? И каких? Назовите пожалуйста , чтобы не было пузырей с вашей стороны.

азов - 07 окт, 2011 - 20:57:37

азов,у Вас логика имеет женское начало.На вопрос Вы отвечаете вопросом.И собак борзых я держу.

Geni - 07 окт, 2011 - 21:28:17

S.A - 08 окт., 2011 - 10:08:28
--------------------------


Geni - Игорь , почему я пришел к выводу , что к борзым Вы имеете далекое отношение :
1. От производителей которые по вашим словам есть в 80 % родословных- это беговики, и у меня были непосредственно их дети с которыми я успешно охотился и выступал на испытаниях.
2.Цытирую (А кровями скачут, так это выражение больше подходит для борзых, которые плохо сложены.)-бред , я обьяснил почему так считаю.
3. Цытирую (пузырей Вы напускали более,чем достаточно,включая и мировую практику.) - на беговых треках существует ограничение по возросту, никто 9-тимесячными щенками не бегает , да и харьковчане хотели такое ограничение сделать ,приближаясь к мировым беговым стандартам.
Geni -Игорь , мой вам совет - заведите хорошую борзую ,литературку почитайте ,с борзятниками пообщайтесь. А то , что у вас есть борзая невидимка я не сомневаюсь.
А если Вам нравится хамить и от этого получать удовольствие зайдите на другой форум, к легашатникам например. Постоянно отвечать на ваши бредовые вопросы надоело. Принимать участие в дальнейшей вашей дисскусии ,у кого чернее рот , воспитание борзятника не позволяет.

Лена простите, мы действительно отошли от главной темы.

АЗОВ - 08 окт., 2011 - 15:53:43
--------------------------


Были их дети.И что?По поводу бреда так и не объяснили...И с какого времени Вы стали таким воспитанным? И где мое хамство?

Geni - 08 окт., 2011 - 21:43:50
--------------------------


АЗОВ-Игорь,в советах ,особенно Ваших,абсолютно не нуждаюсь.Есть у нас борзятники,к которым нужно прислушаться и есть чему поучиться.Для меня Вы,как борзятник абсолютный "0".Будьте скромнее,АЗОВ-Игорь!Гуру с Вас некудышний-сплошная пена.

Geni - 09 окт., 2011 - 07:00:53
--------------------------


Как показали последние события беговой клуб нужен, и особо приятно за одесситов, которые заложили крепкий фундамент ,осталось только построить. Helena , а россияне одну беговичку при везли?

азов - 09 окт., 2011 - 20:26:18
--------------------------


Кого из одесситов Вы имеете в виду?
Какой фундамент, что строить?

Результаты бегов есть на форуме.

Helena - 09 окт., 2011 - 21:33:04
--------------------------


Самым резвым грейхаундом Украины стала россиянка Battle, приятно что борзятники ,которые выбрали беговое направление на правильном пути ,дети Droopys Tops есть и у нас на Украине благодаря вязке ELBONY BENTLE (вл.Юрицин.Ю.Ф). И по материнской линии у Одесских щенков и Battle сидит общий предок - самый быстрый грейхаунд в мире Brett Lee . Как по мне одесский помет еще интересней, так как по-отцу ELBONY BENTLE несет крови дважды миллионера Америки KIOWA SWEET TREY - этот кобель входит в тройку лучших производителей США .Обидно, что обладая богатейшим племенным материалом ,мы этого не ценим, и больше половины помета уехало в Россию. Приятно , что один щенок из этого помета уехал в Херсон. Helena ,фундамент -это племенной материал. А строить - беговой клуб ,чтоб эти кровя не расстворились в украинском грейхаунде.

азов - 09 окт., 2011 - 23:31:03
--------------------------


Если Вы так переживаете за свои крови, держите их дома, тогда им не в чем будет растворяться. :-D
И информация о потомках Droopys Tops в Украине у Вас неполная. ;-)

Helena - 09 окт., 2011 - 23:38:58
--------------------------


О харьковском кобеле я в курсе, я пишу о Droopys Tops в сочетании с кровями Brett lee.

азов - 09 окт., 2011 - 23:54:51
--------------------------


Однопометник Battle есть в Украине.

Geni - 10 окт., 2011 - 11:10:39
--------------------------


Helena, насколько мне известно с одесского помета один щенок уехал в Харьков ,другой в Херсон ,третьего щенка владелец суки оставил себе, пятеро уехали в Россию. Если Вы владеете другой информацией о детях Droopys Tops в Украине, так поделитесь. Будет очень интересно.

азов - 10 окт., 2011 - 12:23:45
--------------------------


Собака не продается.

Helena - 10 окт., 2011 - 14:12:54
--------------------------


Helena, а почему такая тайна? Может кому-то в плане вязок интересно будет знать. Слышал в Полтаву привезли братца от Дениса Собенникова .Не он ли?

азов - 10 окт., 2011 - 19:27:28
--------------------------


Никакой тайны нет.
В плане вязок был еще молод до этой осени.
Проверят на охоте, потом будут рекламировать, если посчитают нужным.

Helena - 10 окт., 2011 - 20:35:07
--------------------------


Geni, какая отличительная черта беговиков от украинских греев ? Каким собакам Вы отдаете предпочтение?

S.A - 11 окт., 2011 - 10:09:01
--------------------------


S.A,непонятно Ваше трактование -"беговики"и "украинский грей".Что есть новые породы?Есть английская борзая,она же грейхаунд,официально зарегистрирована FCI.
Для меня отличие особей в породе-отклонение от стандарта,для борзых-резвость,тип ВНД.
Я могу только догадываться о сути Вашего вопроса.Возможно Ваш вопрос касается разведения,т.е.то,что Вам интересно-это линейное разведение,а у нас ,в основном-кросы?
А может то,что "беговики"-это чисто бега без работы в поле по вольному зверю?
А мне нужен резвый и поимистый грейхаунд в поле,с экстерьером максимально,приближённым к стандарту.А какай он("беговик","украинский ","молдавский","австралийский"),мне без разницы.

Geni - 13 окт., 2011 - 09:28:38
--------------------------


Geni, по Вашим словам разницы нет в породе ? Собак бегового разведения можно мешать с шоу-собаками, если в конечном итоге получается ( резвый и поимистый грейхаунд в поле,с экстерьером максимально,приближённым к стандарту) Я правильно понял?

S.A - 13 окт., 2011 - 10:46:47
--------------------------


S.A,я дал Вам ответ,в котором нет повода,чтобы Вы так понимали.Не интепретируйте мои слова так,как Вам хочется понимать.Я написал то,что написал.Не ищите в темной комнате черную кошку,которой там нет.Какие еще вопросы есть?

Geni - 13 окт., 2011 - 19:29:58
--------------------------


Я ничего не понял,пожалуйста дайте ответ еще раз .Вами написано
( Есть английская борзая,она же грейхаунд,официально зарегистрирована FCI.) Вопрос так можно или нельзя мешать грейхаунда шоу и бегового направления?
Если порода одна.

S.A - 13 окт., 2011 - 20:40:34
--------------------------


Снова за рыбу гроши,"заспивай та заспивай"...
S.A, мешают раствор,тесто,мешают работать,отдыхать и.д.,а собак вяжут.
Вы подвергаете критике любой комментарий,или ответ.Возомнили себя эдаким "большим знатоком" "чистокровных беговых грейхаундов".
А кого и с кем вязать -дело и видение заводчика.И не суйте туда свой нос.
А что запрещено вязать шоу и беговика?

Geni - 14 окт., 2011 - 10:34:49
--------------------------


Geni ,у борзятников свой язык который мы используем для сокращения терминологии .Я не знал ,что Вам он не знаком. Например,
"беговики" -это собаки, родители которых или предки бегали на бегах за механическим зайцем на время.
"Украинские грейхаунды"-это собаки, родители которых и предки бегали в поле за живым зайцем на дипломы.
"Помесь,мешаные,мешанчук " - собаки с прилитием другой крови. Мне без разницы кто кого с кем вяжет. И речь не о беговых грейхаундах, я хочу услышать вашу точку зрения на эти вопросы:
1 Geni, какая отличительная черта беговиков от украинских греев в породном плане?( В основном- кросы ?)- это вопрос или ответ?
2 Так можно или нельзя мешать грейхаунда шоу и бегового направления?
Снова за рыбу гроши,"заспивай та заспивай"...
Не ищите в темной комнате черную кошку,которой там нет.
А кого и с кем вязать -дело и видение заводчика.И не суйте туда свой нос.
мешают раствор,тесто,мешают работать,отдыхать и.д.,а собак вяжут- это словесная чихарда, которая к моим вопросам не имеет никакого отношеия.

S.A - 14 окт., 2011 - 23:14:47
--------------------------


А грейхаунды,родители которых и предки бегали в поле за живым зайцем на дипломы и они же участвуют бегах и курсинге-это на Вашем языке какие собаки?
И язык борзятников отличается от Вашего.
Собак не "мешают,а вяжут."Помесь"-это уже гибрид.Вязка на Вашем языке-мешанка.В Вашем языке присутствует диалект оказывается.
Ответы на вопросы Вы получили.Чего Вы еще добиваетесь?Какую цель преследуете?Хотите на этом ресурсе показаться "большим знатоком" грейхаундов?

Geni - 15 окт., 2011 - 10:08:10
--------------------------


На бегах также участвуют псовые, тайганы ,афганы - это любительские бега ,которые не имеют никакого отношения к професиональным бегам .
Geni, гибрид - скрещивание особей из генетически отдаленных друг от друга линий , а линия - это група животных отобраная по одному или нескольким признакам ,потомство от двух линий называется гибридным.
В нашем случае мы имеем две линии одной породы, линия бегового грейхаунда и линия шоу-грейхаунда. Линия бегового грейхаунда отбиралась по скоросным данным,линия шоу-грейхаунда - по экстерьерным .Также есть внутрипородные гибриды , которые могут получатся от двух линий, внутри которых проводилась селекция .При смешивании бегового и выставочного грейхаунда получается внутрипородный гибрид или как мы говорим микс.

S.A - 15 окт., 2011 - 13:52:03
--------------------------


Вы хотели меня этим удивить?
В универститете экзамен по генетике я сдал еще 1983 году.
Снова не впечатлили.

Geni - 15 окт., 2011 - 17:14:24
--------------------------


азов, буду вставлять Ваши слова,т.к.получается абракадабра какая то.Вы длительное время держали "резвачей" "миксов" ,описывая их,как супер борзых.И в тоже время Вы "не сторонник такой мешанины".Где Вы говорите правду?

Geni - 06 окт, 2011 - 21:46:10
Geni , S.A это инициалы моего И.О Если Вы здавали экзамены по генетике, к чему такие глупые вопросы. Я держал внутрипородных гибридов, которым свойственно явление гетерозиса.

азов - 15 окт., 2011 - 17:54:16
--------------------------


Именно для накопления кровей выдающегося производителя мы и делаем имбридинг в надежде, что щенки побежат этими кровями , а не ладами.

азов - 06 окт, 2011 - 19:37:01

--------------------------
Я держал внутрипородных гибридов, которым свойственно явление гетерозиса.

азов - 15 окт, 2011 - 17:54:16
--------------------------
Инбридинг и гетерозис противоположные явления.
Так вяжут "беговиков" с шоу греями?

Geni - 15 окт., 2011 - 19:55:35
--------------------------


Geni, пример инбридинга ,который я делал на .Wunver Winston 2-3 в сочетании со старыми немецкими кровями . Н-Грей молодой кобель стабильно показывающий на грубом грунте отличную резвость, в Херсоне 27 баллов,на несостоявшейся Украине - 26 баллов, под разными экспертами. На форуме , Херсонские испытания , есть ролик.
Начали тренировать в1.4, сейчас ему 1.6.
С шоу-собаками не работал,поэтому задал Вам этот вопрос, так как Вы сдавали экзамен по генетике.
Так можно или нельзя мешать грейхаунда шоу и бегового направления?

азов - 28 нояб., 2011 - 19:10:29
--------------------------


Оставить комментарий

Для комментирования вы должны зайти как пользователь

Категории

Поиск

Реклама